Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng

Bài toán
Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền $Mn^{55}_{25}$ thu được đồng vị phóng xạ $Mn^{56}_{25}$. Biết đồng vị phóng xạ $Mn^{56}$ có chu kì bán rã T= 2,5 h và phát xạ ra tia $B^{-}$. Sau quá trình bắn phá $Mn^{55}$ bằng nơtron kết thúc, người ta thấy trong mẫu trên tỉ số giữa số hạt nguyên tử $Mn^{56}$ và số hạt nguyên tử $Mn^{55}$ bằng $10^{-10}$. Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng
A. $1,25.10^{-11}$
B. $2,5. 10^{-11}$
C. $3,125.10^{-12}$
D. $6,25.10^{-12}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền $Mn^{55}_{25}$ thu được đồng vị phóng xạ $Mn^{56}_{25}$. Biết đồng vị phóng xạ $MN^{56}$ có chu kì bán rã T= 2,5 h và phát xạ ra tia $B^{-}$. Sau quá trình bắn phá $Mn^{55}$ bằng nơtron kết thúc, người ta thấy trong mẫu trên tỉ số giữa số hạt nguyên tử $Mn^{56}$ và số hạt nguyên tử $Mn^{55}$ bằng $10^{-10}$. Sau 10 giờ sau đó tỉ số hạt nguyên tử của hai loại hạt trên bằng
A. $1,25.10^{-11}$
B. $2,5. 10^{-11}$
C. $3,125.10^{-12}$
D. $6,25.10^{-12}$
Gọi số hạt $Mn^{56}$ sau khi bắn phá là $N_0$ thì số hạt $Mn^{55}$ là $10^{10}.N_0$.
Sau 10h, số hạt $Mn^{56}$ còn lại $N_0.e^{-\dfrac{ln2}{T}.10}=\dfrac{N_0}{16}$.
Tỉ số cần tìm là $\dfrac{1}{16.10^{10}}=6,25.10^{-12}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
S Tỉ số khối lượng (U238)và (Th234) sau 9.10^9 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
Feel Again Khối lượng chì tạo thành sau 280 ngày đêm là bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
X Hỏi sau bao lâu (từ khi ngừng rót bia) bọt bia cao đễn 5/8 cốc Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi sau bao lâu thì tiêu thụ hết 0,5 kg U235 nguyên chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Long Stoner Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị $N=10^{9}$ hạt/s Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
X Số ng tử còn lại sau 207 ngày? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
nevervforget Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên Bài tập Hạt nhân nguyên tử 12
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
highhigh Hạt đó đang chuyển động với tốc độ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Alitutu Hỏi sau khi thịt con lợn để làm món tiết canh có thể đánh được bao nhiêu bát tiết? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Enzan Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Oneyearofhope Hệ thức nào sau đây đúng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Tùng333 Ban đầu $N_{\alpha }/N_{u} $=8 thì sau 2T tỉ số này là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Phần trăm chất phóng xạ còn lại sau thời gian t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
San Bằng Tất Cả Động năng của hạt $\alpha $ thu được sau phản ứng là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dungpro1511 Số hạt nhân Co của nguồn đó phân rã trong 1 ngày vào thời điểm 8 năm sau đó là ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
M Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
kiemro721119 Hỏi sau 14,6 phút có bao nhiêu hạt $Tc$: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tìm góc giữa hướng chuyển động của các hạt sau phản ứng. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
rainmeteror Sau 1 phút hiệu điện thế hai bản tụ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
rainmeteror Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
To_Be_The_Best Sau 2 năm, thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bao nhiêu phút ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Tìm số nguyên tử chất B sau thời gian t? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
To_Be_The_Best Tính số hạt $Mg$ tạo thành trong giờ thứ 10 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top