Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây

    C là một điểm dao động với biên độ cực đại, khi đó Có $k\lambda =CB-CA=10 \Rightarrow\lambda = \dfrac{10}{k} \Rightarrow 2<\dfrac{10}{k}<3$ $\Rightarrow 3.3
Top