Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Khoảng cách lớn nhất là:

  Hai chất điểm M và N dao động điều hòa lần lượt trên hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau. Phương trình dao động của hai chất điểm là: $x=\sqrt{14}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)$; $y=4\sin \left(\omega t+\dfrac{5\pi }{6}\right)$ trong quá trình dao động dao động khoảng cách...
 2. K

  Nhận định nào đúng?

  Quang phổ liên tuc phát ra bởi 2 vật khác nhau thì? giống nhau nếu 2 vật cùng nhiệt độ khác nhau ở mọi nhiệt độ giống nhau nếu mỗi vật có nhiệt độ thích hợp giống nhau ở mọi nhiệt độ
 3. K

  Giá trị $ \alpha $ không thể là

  Nếu $\omega $ thay đổi để Uc mac thi $\varphi_{RL}$ +$\varphi_{AB}$ < $\dfrac{\pi }{2}$ Vậy đáp án phai là C hoặc D chứ
 4. K

  Giá trị $ \alpha $ không thể là

  Khi $U_{c}$max thì $U_{AB}$ vuông pha với $U_{RL}$. Nên $\alpha$ $\leq$ $90^{o}$ $\Rightarrow$ đáp án D
 5. K

  Mức cường độ âm tại trung điểm MN?

  Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có một nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Hai điểm M, N trong môi trường sao cho OM vuông góc với ON. Mức cường độ âm tại M và N lần lượt là $L_{M}$=50dB,$L_{N}$=30dB. Mức cường độ âm tại trung điểm MN là? 40dB 35dB 36dB 29dB
 6. K

  Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.

  Đây là cách giải của thầy nguyễn anh vinh trong cuốn cẩm nam ôn tập vật lí 12, chú ý khi tìm Xtrung phải lấy $\dfrac{i}{2}$ cho công thức xtrung ở trên vì đây là vạch tối trùng nhau
 7. K

  Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.

  Vì vạch đen của 2 bức xạ trùng nhau nên ta có: $\dfrac{2*k_1+1}{2*k_2+1}$=$\dfrac{7}{5}$=$\dfrac{7\left(2*n+1\right)}{5\left(2*n+1\right)}$ ta có itrung=$\dfrac{i1}{2}$(2*n+1)7=2,8n+1,4 Số vạch đen trùng trên đoạn MN là: 10$\leq$2,8n+1,4$\leq$30 $\Rightarrow$ n=4,5, 6,7, 8,9, 10 (đã đổi đơn vj...
 8. K

  Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.

  Sai ở chỗ đây la vạch đen của bức xạ trùng nhau chứ không phải vạch trắng nên không được dùng itrung=i*n mà phải dùng itrung=i/2*(2n+1)
 9. K

  Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là?

  Sao K= -4 lại suy ra được d1 va d2 bạn có thể nói rõ hơn không?
 10. K

  Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là?

  Sao K= -4 lại suy ra được d1 va d2 bạn có thể nói rõ hơn không?
 11. K

  Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là?

  Hai nguồn sóng kết hợp A, B với AB=16cm trên mặt thoáng chất lỏng, dao động theo phương trình $U_{a}=5\cos \left(30\pi t \right)$ mm;$U_{b}=5\cos \left(30 \pi t + \dfrac{\pi }{2}\right)$ mm. Coi biên đọ sóng không đổi, tốc độ 60 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn...
 12. K

  Cảm kháng, dung kháng

  Cảm kháng và dung kháng chỉ phụ thuộc vào tần số dòng điện xoay chiều là nhận định đúng hay sai?
 13. K

  Khoảng cách MN

  hai điểm M, N ở trên một phương truyển sóng dao động lệch pha nhau la $\dfrac{\pi }{2}$. Trong khoảng M, N có 9 điểm khác nhau dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{2}$ với N. Biết sóng truyền đi với bước sóng $\lambda$. Khoảng cách MN là: $\dfrac{9\lambda}{2}$ $\dfrac{21\lambda}{4}$...
 14. K

  Tìm li độ

  Bạn có thể vẽ hình minh họa, để mình hiểu rõ hơn được không?
 15. K

  Tìm chu kì

  Huyen171 : Nếu sau khoảng thời gian bằng số nguyên lần $\dfrac{T}{4}$ thì hệ thức có còn là $i_{1}$=$\omega $ $q_{2}$ không bạn???
 16. K

  Tìm li độ

  Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình $u_{A}=u_{B}=4\cos \left(10\pi t\right)mm$. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=15 cm/s. Hai điểm $M_{1},M_{2}$ cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm $AM_{1}-BM_{1}=1cm$ và $AM_{2}-BM_{2}=3,5cm$. Tại...
Top