Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Khoảng cách lớn nhất là:

  Hai chất điểm M và N dao động điều hòa lần lượt trên hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau. Phương trình dao động của hai chất điểm là: $x=\sqrt{14}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)$; $y=4\sin \left(\omega t+\dfrac{5\pi }{6}\right)$ trong quá trình dao động dao động khoảng cách...
 2. K

  Nhận định nào đúng?

  Quang phổ liên tuc phát ra bởi 2 vật khác nhau thì? giống nhau nếu 2 vật cùng nhiệt độ khác nhau ở mọi nhiệt độ giống nhau nếu mỗi vật có nhiệt độ thích hợp giống nhau ở mọi nhiệt độ
 3. K

  Mức cường độ âm tại trung điểm MN?

  Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có một nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Hai điểm M, N trong môi trường sao cho OM vuông góc với ON. Mức cường độ âm tại M và N lần lượt là $L_{M}$=50dB,$L_{N}$=30dB. Mức cường độ âm tại trung điểm MN là? 40dB 35dB 36dB 29dB
 4. K

  Điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn O và xa O nhất là?

  Hai nguồn sóng kết hợp A, B với AB=16cm trên mặt thoáng chất lỏng, dao động theo phương trình $U_{a}=5\cos \left(30\pi t \right)$ mm;$U_{b}=5\cos \left(30 \pi t + \dfrac{\pi }{2}\right)$ mm. Coi biên đọ sóng không đổi, tốc độ 60 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gẩn...
 5. K

  Cảm kháng, dung kháng

  Cảm kháng và dung kháng chỉ phụ thuộc vào tần số dòng điện xoay chiều là nhận định đúng hay sai?
 6. K

  Khoảng cách MN

  hai điểm M, N ở trên một phương truyển sóng dao động lệch pha nhau la $\dfrac{\pi }{2}$. Trong khoảng M, N có 9 điểm khác nhau dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{2}$ với N. Biết sóng truyền đi với bước sóng $\lambda$. Khoảng cách MN là: $\dfrac{9\lambda}{2}$ $\dfrac{21\lambda}{4}$...
 7. K

  Tìm li độ

  Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình $u_{A}=u_{B}=4\cos \left(10\pi t\right)mm$. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=15 cm/s. Hai điểm $M_{1},M_{2}$ cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm $AM_{1}-BM_{1}=1cm$ và $AM_{2}-BM_{2}=3,5cm$. Tại...
 8. K

  Tìm chu kì

  Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ $8\pi $ (mA) và đang tăng, sau đó khoảng thời gian $\dfrac{3T}{4}$ thì điện tích trên bản tụ có độ lớn 2.$10^{-9}$C, chu kì dao động điện từ của mạch là: 0,25$\mu$s 0,25ms...
 9. K

  Sự tăng, giảm

  Bạn nào có thể giải thích cho mình: một chất điểm có li độ đang tăng hoặc giảm là như thế nào? (ví dụ: cho điêm M có li độ x=3 đang tăng, làm sao để xác định chất điểm đó đang tăng hay giảm và biểu diễn nó như thế nào trên đường tròn lượng giác???
 10. K

  Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây

  Hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng pha, AB=20cm. Điểm C trên đường thẳng (d) vuông góc với AB tại A là một điểm dao động cực đại. Cho CA=15cm. Bước sóng của 2 nguồn là $\lambda$ . Biết $\lambda$ có giá trị khoảng 2cm < $\lambda$ <3cm. Hỏi điểm M trên đường thẳng (d) dao động cực đại và gần C...
 11. K

  Tìm bước sóng

  Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ của bụng sóng là 4 cm. Hai điểm M, N cách nhau 20cm dao động với biên độ 2cm, các điểm ở giữa M và N dao động với biên độ nhỏ hơn 2cm. Bước sóng là: 60cm 6cm 12cm 120cm
 12. K

  Tìm vận tốc cực đại

  Một vật treo dưới lò xo, đang dao đông điều hòa trên phương thẳng đứng. Khi vật ở điểm cao nhất lò xo giãn 6(cm); Khi vật treo cách vị trí cân bằng 2(cm) thì nó có vận tốc là $20\sqrt{3}$ cm/s. Biết gia tốc trọng trường g= $10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Vận tốc cực đại là: 50 cm/s...
Top