Kết quả tìm kiếm

  1. cong_chua_buong_binh_605

    Xác định pha ban đầu của dao động

    Một vật dao động trên trục Ox ( O chọn tại VTCB của vật) với chu kì T biên độ A. Chọn t=0 vật có li độ x1<0 và đang giảm. Biết thời gian ngắn nhất vật đi từ $x_1$ đến VTCB bằng một nửa thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí $x_1$ đến biên. Pha ban đầu của vật là: $\dfrac{-2\pi }{3}$ $\dfrac{2\pi...
Top