Kết quả tìm kiếm

  1. Huỳnh Trương Nhựt

    Thể tích lượng khí thoát ra khỏi phòng và khối lượng không khí còn trong phòng ?

    Bài toán 1 phòng có kích thước 160 $m^3$ ban đầu khối lượng trong phòng có điều kiện tiêu chuẩn sau đó nhiệt độ không khí tăng lên $10^o$C, trong khi đó áp suất bằng $75cmHg$. Tính thể tích lượng không khí ra khỏi phòng và khối lượng không khí trong phòng. Biết $D= 1,12(Kg/m^3$).
  2. Huỳnh Trương Nhựt

    Tính lực để thực hiện độ dời ?

    Bài toán Một lượng không khí có thể tích 240 $cm^3$ bị giam trong một xi lanh có pít-tông đóng kín như hình vẽ, diễn tích của pít - tông là 24 $cm^2$, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bao nhiêu để dịch chuyển pít - tông sáng trái 2cm? Bỏ qua ma sát và coi quá...
Top