Kết quả tìm kiếm

  1. phamthao

    Tìm biên độ dđ?

    Bài này cậu vẽ trục đường đi ra là sẽ có kết quả ngay thôi. Lúc này nhìn vào sơ đồ từ vị trí -3 vật sẽ đi theo chiều âm $\Rightarrow$ -A $\Rightarrow$ A $\Rightarrow$ 3. Lúc này : $\dfrac{5T}{6}=\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{2}$ từ đó $\Rightarrow$ vật ở vị trí $\dfrac{A}{2}=3\Rightarrow...
Top