Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tìm vận tốc cực đại và vận tốc lúc pha bằng $\dfrac{2\pi}{3}(Rad)$

    Lời Giải: $\Delta t =\dfrac{2Vmax}{\pi }\Rightarrow V{max}=10\rightarrow V=\left(\dfrac{\pi ^2}{A}\right)\ \sqrt{A^2-\dfrac{A^2}{4}}=5\sqrt{3} \left(\omega=\dfrac{\pi ^2}{A}\right)$
Top