Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Tìm số điểm dao động trên mặt chất lỏng

    Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với 2 nguồn kết hợp có phương trình $u_{A}$ = $u_{B}$ = $a\cos \omega t$. Sóng truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng $\lambda $, khoảng cách giữa 2 nguồn sóng là AB = $7\lambda $. Số điểm trên khoảng AB dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2...
  2. K

    Tìm giá trị $\alpha _{o}$

    Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha _{o}$. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,04 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của $\alpha _{o}$ là: $9,3^{o}$ $10^{o}$ $3,3^{o}$ $6,6^{o}$
Top