Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Vận tốc ban đầu $v_{0}$ của vật là ?

    Bài toán. Một vật giao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Tại thời điểm ban đầu $\left(t=0\right)$ vật đi qua O theo chiều dương với vận tốc $v_{0}$. Đến thời điểm $t_{1}=\dfrac{\pi }{15} \left(s\right) $ vật chưa đổi chiều chuyển động và độ lớn vận tốc còn lại một nữa, Tính từ lúc $t=0$...
Top