Kết quả tìm kiếm

  1. dongoclam96

    Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra

    Bước sóng hồng ngoại lớn nhất là ứng với vạch thứ nhất trong dãy Laiman Bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất là ứng với vạch thứ 4 trong dãy banme từ chuyển mức năng lượng tính ra được ti le bước sóng DS: 27/8
  2. dongoclam96

    Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là

    Bước sóng dài nhất là khi chyển từ trạng thái E3 xuống E2 $\Rightarrow$ E1=17/9 eV Bước sóng ngẮN nhất là khi chuyên từ trạng thái E3 xuống E1 $\Rightarrow$ E2= 544/45 eV $\Rightarrow$ λ1/λ2 = E2/E1 = 32/5 $\Rightarrow$ chọn A
Top