Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó

    Đặt điện áp xoaychiều có giá trị hiệu dụng là $60 V$ vào hai đầu mạch RLC nối tiếp có $R=50\Omega $ thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là $\dfrac{\pi }{4}$. Nối tắt hai đầu tụ $C$ thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là $-\dfrac{\pi }{12}$. Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai...
Top