Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu

    Các mức năng lượng của nguyên tử Hidro được xác định bằng công thức $E_n=-\dfrac{13,6}{n^2}$ (eV). Nếu nguyên tử Hidro hấp thụ 1 photon có năng lượng 2.55eV thì sẽ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là bao nhiêu $9,74.10^{-8}$ m $1,46.10^{-8}$ m $1,22.10^{-8}$ m $4,87.10^{-8}$ m
Top