Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tính số hạt nhân còn lại và số hạt nhân đã phân rã?

    Khối lượng hạt nhân mẹ còn lai: $m=m_o . 2^{-\dfrac{t}{T}}=0,16g.$ Số hạt nhân con còn lại: $N= \dfrac{m}{A} . 6,023.10^23.2^{-\dfrac{t}{T}}=4,67.10^20$ hạt. Số hạt bị phân rã $N_1=N_o-N=2,46.10^{21}$ hạt
Top