Kết quả tìm kiếm

  1. vatli_like

    Xác định ảnh, vẽ ảnh

    Vật thật AB đặt trên trục chính và vuông góc trục chính cuả thấu kính hộ̣i tục có f=20cm. Cho AB=5cm, OA=30cm. Vật nhgiêng 60 độ so vói trục chính. Xác định ảnh, vẻ ảnh.
Top