Kết quả tìm kiếm

  1. W

    Tìm góc lệch giữa tia tới và tia ló

    Một tia sáng truyền từ một chất lỏng chiết suất $n= \sqrt[3]{3}$ qua một lớp thủy tinh hai mặt song song có chiết suất x để ra ngoài không khí. Góc tới trong chất lỏng là 30. Tìm góc lệch giữa tia tới và tia ló. Vẽ đường đi tia sáng, biết $n<>
Top