Kết quả tìm kiếm

 1. Mờ Rờ Light

  Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm?

  Hai vật nhỏ cùng dao động điều hòa với tần số f=0,5Hz dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của hai vật nằm trên đường thẳng vuông góc với trục Ox tại điểm O. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương Ox là 12cm. Tìm khoảng thời gian ngắn...
 2. Mờ Rờ Light

  Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng?

  Có một cuộn chỉ, một điện thoại có chức năng đồng hồ bấm giây. Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng?
 3. Mờ Rờ Light

  Tốc độ cực đại của dao động là?

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian thế năng không vượt quá 3 lần động năng trong một nửa chu kỳ là 300$\sqrt{3}$ cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là? 400 cm/s 200 cm/s 2$\prod{}$ m/s 4$\prod{}$ m/s
 4. Mờ Rờ Light

  Khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của vật là bao nhiêu?

  Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và ngược pha nhau. Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất thì cơ năng của vật là $W_{1}$ . Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai thì cơ năng của vật là $W_{2}=9W_{1}$. Hỏi khi tham gia đồng thời hai dao động trên thì cơ năng W của...
 5. Mờ Rờ Light

  Thời điểm nào vật có gia tốc bằng?

  Bài 1: Vật dao động điều hòa có vận tốc cự đại bằng 3 m/s và gia tốc cực đại bằng 30$\pi $ m/$s^{2}$ . Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5 m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15$\pi $ m/$s^{2}$ 0,1s 0,05s 0.15s 0,2s
 6. Mờ Rờ Light

  Năng lượng dao động của vật có giá trị?

  Một vật dao động điều hòa có khối lượng 100g. Người ta thấy cứ sau 0,5s thì vật lại cách vị trí cân bằng những đoạn bằng 2cm. Biết biên độ dao động lớn hơn 2cm. Lấy pi bình = 10 m/s^2. Năng lượng dao động của vật có giá trị: $4.10^{-4}$ 4 mJ 8 mJ 8 J
Top