Kết quả tìm kiếm

  1. Y

    Thời gian cường độ dòng điện có độ lớn cực đại

    Một dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để cường độ dòng điện có độ lớn cực đại?
Top