Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ 7 cm là ?

    Hai nguồn sóng kết hợp tại A và B cách nhau 8 cm trên mặt nước dao động cùng pha và cùng biên độ 7 cm, bước sóng bằng 1 cm. Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ 7 cm là ? 30 điểm 32 điểm 36 điểm 28 điểm
  2. L

    Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu ?

    Có 2 nguồn dao động kết hợp A và B trên mặt nước cách nhau 13 cm có phương trình dao động lần lượt là $u_{A} = A\cos \left(\omega t + \dfrac{\pi }{2}\right)$ và $u_{B} = A\cos \left(\omega t - \dfrac{\pi }{6}\right)$ (cm). Bước sóng lan truyền trên mặt nước là 2 cm. Xem biên độ của sóng không...
Top