Kết quả tìm kiếm

  1. Mầm mống

    Về lực hấp dẫn

    Ở nơi nào trên trái đất, trọng lực tác dụng lên vật bằng với lực hấp dẫn tác dụng lên nó >:misdoubt:
Top