Kết quả tìm kiếm

 1. D

  L biến thiên Tỉ số $\dfrac{U_{Lmax}}{U_{Cmax}}$là

  Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC trong đó L là cuộn thuần cảm và có độ tự cảm thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u=U_{0}\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ trong đó $U_{0}$,$\omega $ và $\varphi $ là những hằng số. Điều chỉnh giá trị của $L$ thì thấy, khi...
 2. D

  f biến thiên Hỏi giá trị cực đại đó gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC, trong đó L là cuộn thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u=20\sqrt{10} \cos \left(2\pi ft\right) V$, trong đó tần số $f$ thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của $f$ thì nhận thấy , khi $f=f_{1}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là...
 3. D

  C biến thiên Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị gần giá trị nào nhất

  Đặt điện áp xoay chiều có tần số f và giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó L là cuộn thuần cảm, ( C thay đổi được). Khi $C=C_{1}$ thì điện áp giữa hai đầu tụ có giá trị hiệu dụng 40 $V$ và trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc $\varphi _{1}$. Khi $C=C_{2}$...
 4. D

  C biến thiên Cảm khảng của cuộn dây có giá trị là

  Đặt điện áp xoay chiều :$u=U_{0}\cos \omega t$(v) (với $U_{0}$ và $\omega $ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C( thay đổi được). Khi $C=C_{1}$ thì điện áp giữa hai đầu tụ trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc $\varphi...
 5. D

  Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau

  Trên trục Ox có hai chất điểm dao động điều hòa với các phương trình :$x_{1}=3\sqrt{3}\cos $ $\left(2\pi t-\dfrac{\pi }{12}\right)$ cm; $x_{2}=9\cos $ $\left(2\pi t+\dfrac{5\pi }{12}\right)$ cm. Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau...
 6. D

  Khi thay đổi $\varphi _{3}$ để A3 có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó thì $\varphi _{2}$

  Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là $x_{1}$= 9cos($\pi $t – $\dfrac{\pi }{2}$) (cm),$x_{2}$ = 6cos($\pi $t + $\varphi _{2}$) (cm), $x_{3}$ = $A_{3}$cos($\pi $t + $\varphi _{3}$) (cm) thì dao động tổng hợp có phương trình...
Top