Kết quả tìm kiếm

  1. nguyen64

    Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch dây truyền

    Tính năng lượng tỏa ra 1 phản ứng là delta E tính theo j xong lấy : deltaE * 2 * (2^19-1) =1,544*10^10 j nha
Top