Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó

    Câu 1: Một vật quay quanh một trục cố định theo phương trình: $\varphi = 2t^2-3t+5t \ rad$ a. Tính vận tốc tại thời điểm t=2s. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó. b. Tính vận tốc dài, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến tại điểm M cách trục quay một khoảng r=0,2m. Câu 2: Một...
Top