Kết quả tìm kiếm

  1. Truongvu127

    Tìm số điểm cực đại trên d

    Hai nguồn sóng AB cùng pha. AB=20cm, lamda=3cm, d là đường thẳng qua trung điểm của AB, hợp với AB góc 60 độ. Tìm số điểm cực đại trên d
Top