Kết quả tìm kiếm

  1. daophanvan

    Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua bốn điểm A, B, C, D. Biết rằng:AB BC CD 5 m...

    Một chất điểm cđ thẳng biến đổi đều qua 4 điểm A, B, C, D. Biết: AB=BC=CD=5m. $v_C= v_B+v_D = 20\sqrt 2$ a. Tính gia tốc của chất điểm. b. Tính thời gian cđ từ A đến B
Top