Kết quả tìm kiếm

 1. hoankuty

  f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu.

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right)V$ ( với $\omega $ có thể thay đổi được ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộc dây thuần có độ tự cảm L có thể thay đổi đựợc. Ban đầu, khi $\omega =\omega _{1}=120\pi \sqrt{2}$, thay đổi L đến giá trị $L=L{1}$ thì...
 2. hoankuty

  Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây

  Một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hòa mà lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có mối liên hệ được cho bởi đồ thị sau. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây: 0,110s 0,075s 0,139s 0,091s
 3. hoankuty

  Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm

  Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R không đổi, tụ điện có điện dung không đổi và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều $u=120\sqrt{2}\cos \left(\omega t \right)\left(V \right)$ , trong đó $\omega $ có thể thay...
 4. hoankuty

  Hỏi bạn học sinh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại?

  Một học sinh làm thí nghiệm : Treo cố định 5 con lắc đơn có cùng khối lượng A, B, C, D, E vào một sợi dây không dãn và được căng ngang hai đầu (như hình vẽ). Khi các con lắc đứng yên ở vị trí cân bằng, con lắc điều khiển A được kéo sang một bên rồi thả ra cho dao động thì thấy rằng các con lắc...
 5. hoankuty

  Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kì bằng

  Cho hai chất điểm $M,N$ chuyển động tròn đều cùng chiều trên một đường tròn tâm $O$ bán kính $R=10cm$ với cùng tốc độ dài $v=1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Biết góc $MON$ có số đo bằng $30^{0}$. Gọi $K$ là trung điểm đoạn $MN$. Hình chiếu của $K$ xuống một đường kính đường tròn có tốc độ...
 6. hoankuty

  Giá trị của $U$ là ?

  Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\varphi \right)V$ ( với $U$ và $\omega $ không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm đoạn mạch $AM$ nối tiếp $MB$. Biết đoạn mạch $AM$ gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộc dây thuần cảm có độ tự cảm $L$, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có...
 7. hoankuty

  Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ?

  Cho hai đoạn mạch X và Y. Đoạn mạch X gồm : điện trở $R=40\Omega $, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm ${{L}_{1}}$và điện trở trong $r=10\Omega $ , tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đoạn mạch Y gồm : điện trở $R=40\Omega $, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm${{L}_{2}}$và tụ điện có điện dung...
 8. hoankuty

  Học sinh đó tính được giá trị của R và X là :

  Một học sinh thực hiện làm thí nghiệm trên đoạn mạch RLC có L thay đổi được bằng cách đặt điện áp$u={{U}_{0}}\cos \omega t\left( V \right)$ (với${{U}_{0}}$ và $\omega $không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch. Biết rằng ${{\left( \dfrac{{{U}_{R}}}{{{U}_{0}}}...
 9. hoankuty

  Hỏi giá trị $x+y$ gần giá trị nào nhất sau đây?

  Cho đoạn mạch AB gồm : biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos 100\pi t\left( V \right)$ vào hai đầu A, B. Hình vẽ là đồ thị công suất tiêu thụ trên AB theo điện trở R trong hai trường hợp : mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi...
 10. hoankuty

  Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai

  Một vật có khối lượng $M=100 \ \text{g}$ mang điện tích $q={{2.10}^{-5}}C$được gắn vào lò xo nằm ngang có độ cứng $k=100N$. Điện tích trên vật M không thay đổi khi con lắc dao động. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ $A=8cm$. Tại thời điểm vật đi qua vị trí có động năng bằng ba...
 11. hoankuty

  Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ?

  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình ${{u}_{A}}={{u}_{B}}=2\cos \left(40\pi t\right)$ (${{u}_{A}}$ và ${{u}_{B}}$tính bằng mm và t tính bằng s). Biết nguồn tại A cố định và nguồn tại B có thể dịch chuyển trên mặt thoáng của...
 12. hoankuty

  Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng.

  Hai đĩa tròn cố định được khớp với nhau nhờ hệ thống bánh răng cưa có bán kính lần lượt là R và 2R. Xác định số vòng quay của đĩa nhỏ khi đĩa to quay được một vòng.
 13. hoankuty

  Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2

  Cho 2 vật dao động điều hòa cùng biên độ A. Biết là $T_1=4s;T_2=4,8s.$ Ở thời điểm ban đầu 2 vật đều có li độ $x_0 =-A.$ Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 và khi đó mỗi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động : 48 s; 10 và 12 dao động 48 s; 10 và 11 dao động 23 s; 10 và 12...
 14. hoankuty

  Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ?

  Đặt điện áp xoay chiều $u=90\sqrt{5}\cos \left( 100\pi t \right)\left( V \right)$vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở thuần $R=60\Omega $và tụ điện có điện dung C (như hình vẽ bên). Ban đầu, khi để $L={{L}_{1}}$thì điện áp hiệu dụng giữa...
 15. hoankuty

  L biến thiên Tìm L

  Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự RLC. Thay đổi L người ta thấy $L=L_{1}=\dfrac{2}{\pi }H$ hoặc $L=L_{2}=\dfrac{4}{\pi }H$ thì hiệu điện thế hai đầu L như nhau. Tìm L để hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch gồm $U_{RC}$ trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu doạn mạch một góc...
 16. hoankuty

  f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần$R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$, $R=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ . Thay đổi tần số đến các giá trị ${{f}_{1}}$ và ${{f}_{2}}$ thì hệ số công suất trong mạch là như nhau và bằng...
 17. hoankuty

  Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ?

  Một chất điểm thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là${{A}_{1}}$và ${{A}_{2}}$, có độ lệch pha không đổi là ${{90}^{0}}$ . Biết rằng tại thời điểm ban đầu, thế năng của dao động thứ hai là n (mJ) và động năng của dao động thứ nhất là n+24 (mJ). Sau đó, khi...
 18. hoankuty

  Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ?

  Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chu kì $T=0,5s$. Biết rằng tại li độ ${{x}_{1}}$ và ${{x}_{2}}$thì $v_{\max }^{2}={{\left( \dfrac{{{v}_{2}}}{n} \right)}^{2}}+v_{1}^{2}\left( n\ne 0 \right)$và tổng lực kéo về tại hai li độ bằng $\left( n+2 \right){{F}_{{{k}_{1}}}}$. Biết lực đàn hồi...
 19. hoankuty

  Hỏi độ lớn của ${{x}_{1}}$ gần giá trị nào nhất ?

  Một con lắc lò xo nằm ngang gắn vật m dao động với phương trình $x=10\cos \left( 10\pi t+\varphi \right)\left( cm \right)$. Trong quá trình vật dao động từ M tới N thì độ lớn gia tốc của vật không đạt cực đại, đồng thời thế năng tại M lớn hơn so với tại N là $0,2J$. Biết độ lớn lực hồi phục...
 20. hoankuty

  Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là?

  Cho 2 con lắc lò xo mắc vào 2 mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang, các lò xo có độ cứng lần lượt là $400 \ \text{N}/\text{m}$ và $100 \ \text{N}/\text{m}$. Vật nặng ở 2 con lắc có khối lượng bằng nhau. Kéo vật thứ nhất về bên trái còn vật thứ hai về bên phải rồi...
Top