Kết quả tìm kiếm

  1. nhocvukhoa

    Chuyển động

    Một chất điểm có hệ phương trình x=5-10sin(2πt) và y=4+10(sin2πt) a. Xác định vị trí chất điểm lúc t=5s b. Xác đinh quỹ đạo c. Xác định vecto v lúc t=5s d. Tính S đi từ lúc t=0 đến t=5s Mình cảm ơn ạ.
Top