Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV

    Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV
Top