Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là:

    Trên một lò xo dài hai điểm A và B cách nhau 15,5cm. Tại thời điểm t1 = 0, người ta đặt tại A một nguồn dao động với phương trình u=3cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s), tạo ra một sóng dọc trên lò xo với tốc độ truyền sóng v=30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Tại...
Top