Kết quả tìm kiếm

  1. Long Slt

    Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là

    Hai nguồn phát sóng đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10.4 cm dao động ngược pha nhau, cùng tần số là 20 Hz cùng biên độ là 5 cm với bước sóng 2 cm. Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là 19 21 22 20
Top