Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng thổi được là

    Một bình đựng khí có dung tích $6.10^{-3}$ $m^{3}$ đựng khí ở áp suất $2,75.10^{6}$ $Pa$. Người ta dùng khí trong bình để thổi các quả bóng bay sao cho bóng có thể tích $3,3.10^{-3}$ $m^{3}$ và khí trong bóng có áp suất $1,1.10^{-3}$ $Pa$. Nếu coi nhiệt độ của khí không đổi thì số lượng bóng...
  2. T

    Xác định nút mạng của lập phương đơn giản, lập phương thể tâm, lập phương diện tâm

    Giúp em Xác định nút mạng của lập phương đơn giản, lập phương thể tâm, lập phương diện tâm được không ạ?
Top