Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Trong khoảng giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm có số vân đỏ và vân lam là

    $\begin{array}{*{35}{l}} {{V}_{PDMN}}=\dfrac{2{{S}_{PMN}}.{{S}_{DMN}}.\sin \left(\left(PMN\right),\left(DMN\right) \right)}{3MN} \Rightarrow \sin \left(\left(PMN\right),\left(DMN\right) \right)=\dfrac{18\sqrt{13}}{65}\Rightarrow \cos \left(\left(PMN\right),\left(DMN\right)...
  2. A

    Giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ 3 cùng màu với vân chính giữa có bao nhiêu vân màu đỏ và lam

    Một nguồn sáng điểm phát ra đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng $\lambda_1 = 640 nm$ và một bức xạ lam có $\lambda_2 = 480nm$. Trên màn quan sát giữa hai vân sáng thứ nhất và thứ ba cùng màu với vân chính giữa có bao nhiêu vân màu đỏ và màu lam: 8 10 9 11
Top