Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên sợi dây đó là

    Sợi dây có 2 đầu cố định ta có hệ thức: chiều dài sợi dây liên hệ với bước sóng là: ta có: L=k. Lamđa/2 =kv/f suy ra f=kv/2L; k là số bó sóng=số bụng gọi k là số bụng ứng với tần số f=150Hz thì (k+1) là số bụng sóng ứng với tần số 200Hz (tần số gần nhau nhất) như vậy ta có: 150=kv/2L...
  2. N

    Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là?

    Sợi dây có 2 đầu cố định ta có hệ thức: chiều dài sợi dây liên hệ với bước sóng là: ta có: l=k. Lamđa/2 suy ra f=kv/2l; k là số bó sóng=số bụng gọi k là số bụng ứng với tần số f=150Hz thì (k+1) là số bụng sóng ứng với tần số 200Hz (tần số gần nhau nhất) như vậy ta có: 150=kv/2l (1)...
Top