Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm

    Cho biết E = 2.4V ; r = 0.1 ; R1 = 4.4 ; R2 = 4; R3 = R4 = 2. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện và giữa hai điểm C và D trên mạch điện.
Top