Kết quả tìm kiếm

  1. sương nắng

    Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a

    Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại 3 đỉnh tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại điểm dặt của mỗi điện tích do hai điện tích kia gây ra
  2. sương nắng

    Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu

    Hai điện tích điểm đặt cách nhau 20cm trong không khí tác dụng lên nhau một lực nào đó. Hỏi phải đặt điện tích trên cách nhau bao nhiêu ở trong dầu để lực tương tác như cũ biết hằng số điện môi 5
Top