Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Tính tương đối của chuyển động- Công thức cộng vận tốc

    Một bánh xe có đường kính 30cm đang lăn đều trên đường nằm ngang với tốc độ Vo=4 m/s. A)Xđ vtoc các điểm ở vành ngoài bánh xe ở thời điểm bất kì có vị trí như hình vẽ b)Thời điểm t=0, bánh xe bđ lăn nhanh dần đều với gia tốc a không đổi=1 m/s^2 và Vo=4 m/s. Các điểm A, B, C, D đang ở vị trí như...
  2. H

    Toán chuyển động tròn

    Kim giờ của 1 đồng hồ có chiều dài =3/5 kim phút, kim phút có cdai=5/6 kim giây. Cho rằng cđ của kim đồng hồ là đều. A)Tìm tỉ số tốc độ góc của các kim \omega h:\omega min:\omega s b)Tìm tỉ số tốc độ dài dầu ở đầu mút của các kim Vh : Vmin :Vs...
Top