Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là

    khi chiếu bức xạ có lamda 1 bằng 0,305 micromet vào catot của tế bào quang điện thì electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là v1. Thay bức xạ khác có f2= 16.10^14 Hz thì e quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là v2=2v1. Nếu chiếu đồng thời 2 bức xa trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn...
Top