Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Công thức suất điện động cảm ứng sao lại là sin mà không phải cos

    Trong công thức từ thông $\phi = BS\cos \alpha$, suất điện động cảm ứng $e_c=Bl\sin \alpha $ trong đó $\alpha $ là góc hợp bởi vecto vận tốc và vecto cảm ứng của đoạn dây chuyển động. Vì sao trong công thức này lại là sin chứ không phải cos như của công thức từ thông.
Top