Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Xác định số chỉ của ampe kế

    Cho mạch điện như hình vẽ Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, E=30V, r=3, R1=12, R2=36, R3=18. Xác đinh số chỉ của ampe kế 0,75A 0,65A 0,5A 1A
  2. T

    Giá trị của UAB và R là

    Cho mạch điện như hình vẽ: E1=E2=6V, r1=1, r2=2, R1=5, R2=4, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ 7,5V a)Tính UAB 6V 4,5V 9V 3 b)Tính R 4,5 7,5 6 3
Top