Kết quả tìm kiếm

  1. Hoc0966460336

    Giá trị k là?

    Chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng lamda, 2lamda, 3lamda vào catot của tế bào quang điện thì động năng ban đầu cực đại của e la kW 2W W. Giá trị k 3 4 6 5
  2. Hoc0966460336

    Phát biểu sai

    Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền năng lượng Hai điểm cách nhau một số nguyên Lần Nữa bước sóng trên phương truyền kì dao động ngược pha Đối với Sóng truyền từ một điểm trên mặt phẳng khi sóng truyền đi xa năng lượng sống giảm tỉ lệ với quãng đường sóng truyền Bước sóng là quãng...
Top