Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại liên tiêp trên đường nối tâm 2 sóng ?

    Đáp án c bạn ạ, mới đầu t cũng chọn b nhưng sai
  2. N

    Khoảng cách giữa 2 điểm cực đại liên tiêp trên đường nối tâm 2 sóng ?

    Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là A. Hai lần bước sóng. B. Một bước sóng. C. Một nửa bước sóng. D. Một phần tư bước sóng.
Top