Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Tìm vận tốc lớn nhất của thanh MN

    Hai thanh kim loại thẳng đứng điện trở không đáng kể hai đầy nối với nhau bởi điện trở 2 ôm. Tựa trên hai thanh này là thanh kim loại MN=l=30cm khổi lượng 100g thả cho trượt không ma sát thẳng đứng xuống dưới và luôn nằm ngang. Tất cả đặt trong từ trường đều có vecto vuông góc mp hình vẽ có...
  2. H

    Giọt thủy ngân sẽ chạm bản dưới với vận tốc bao nhiêu

    Hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu đặt nằm ngang cách nhau d=20cm tạo ra một tụ điện có điện dung 2.10^-6 F. Ở khoảng giữa hai bản có một giọt thủy ngân tích điện nằm lơ lửng khi điện áp giữa hai bản tụ là 200V. Nếu điện áp hai bản đột ngột giảm xuống 100V(dấu hai bản điện tích vẫn không...
Top