Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Hệ số công suất của mạch có giá trị ?

    Bài toán Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm tụ C, điện trở R và cuộn dây không thuần cảm L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp $u = U\sqrt{2} \cos (\omega t)$ . Biết $r.R = Z_L.Z_C ; U_{rL} = \sqrt{3} .U_{RC}$. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là : A. 0,866 B. 0,975 C. 0,755 D. 0,896
Top