Kết quả tìm kiếm

  1. Double H

    Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm $O,P,Q$ thẳng hàng lần thứ hai?

    Tại thời điểm $t=0$ đầu $O$ của sợi dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ $9 cm$ và tần số $2 Hz$. Gọi $P$ và $Q$ là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng cách $O$ lần lượt là $7cm$ và $14cm$. Biết vận tốc truyền sóng trên dây $24 \...
  2. Double H

    Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$

    Một chất phóng xạ $_{14}^{31}\textrm{Si}$ ban đầu trong $5$ phút có $196$ nguyên tử phân rã, những sau đó $5,2$ giờ (kể từ lúc $t=0$) cũng trong $5$ phút chỉ có $49$ nguyên tử bị phân rã. Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$.
Top