Kết quả tìm kiếm

  1. Toan12345

    Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa

    Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa là một loại dao động cơ học là một loại dao động tuần hoàn có quỹ đạo chuyển động là một đoạn thẳng có động năng cũng dao động điều hòa
Top