Kết quả tìm kiếm

  1. toanh2201

    Tìm điện tích $q_1$, $q_2$.

    Cho hai điện tích $q_1$, $q_2$ đặt ở A, B trong không khí. Khoảng cách AB= 2cm. Biết $q_1 + q_2 = 7.10^{-8}$ và điểm C cách $q_1$ là 6cm, cách $q_2$ là 8cm, có $E=0$. Tìm$q_1$, $q_2$.
  2. toanh2201

    Sr, e sơ ý quá.

    Sr, e sơ ý quá.
Top