Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy?

    Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x = 2\cos \left(2 \pi t + \dfrac{\pi }{2}\right)$. Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy? 2 cm $- \sqrt 3$ cm -2 cm $\sqrt 3$ cm
Top