Kết quả tìm kiếm

  1. huonghuong0812

    Số lần lực hồi phục có giá trị -5N

    Vật khối lượng 1kg dao động theo phương trình $x=2\cos \left(5\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)+1$ cm. Lấy $\pi ^{2}=10$, trong giây đầu tiên kể từ lúc t=0, số lần lực hồi phục có giá trị -5N là: 5 4 3 2
Top