Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Thời điểm vận tốc v và li độ x của vật thỏa mãn v= \omega \mid x \mid lần thứ 2015 kể từ thời điểm

    Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động x=A cos($\omega $ t - $\dfrac{\pi }{6}$). Biết rằng cứ sau 0,25s thì vật lại cách vị trí cân bằng 1 khoảng như cũ (
Top