Kết quả tìm kiếm

  1. Ngân Tiến

    Điện trường xoáy khác điện trường tĩnh ở chỗ:

    Điện trường tĩnh: điện trường có điểm khởi đầu hoặc điểm kết thúc hoạc có cả 2: gây ra bởi điện tích đứng yên hoặc chuyển động ++ điện tích âm: điểm khởi đầu là ở vô cực nhưng điểm kết thúc là chính điểm có điện tích âm: ví dụ điện trường của e: đó là các đường thằng có phương hướng ra mọi...
  2. Ngân Tiến

    Điện trường xoáy khác điện trường tĩnh ở chỗ:

    Đáp án B bạn nhé. Điện trường biến thiên sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại. Nên sinh ra điện trừinh xoáy. Còn điện trường tĩnh thì do cả điện tích đứng yên và chuyển động gây ra
Top